ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ราเมศ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ราเมศ*, -ราเมศ-

ราเมศ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราเมศ (n.) Rama Syn. รามา, รามราฆพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ramesh babu, you can't understand the value ofjust a little bit of "sindoor".คุณราเมศ คุณจะไปรู้อะไร ว่า คุณค่าของสินทูรเพียงน้อยนิดมีมากแค่ไหน
You're lying... ramesh babu, you can't understand the value ofjust a little bit of "sindoor".นายมันพวกหลอกลวง... คุณราเมศ คุณจะไปรู้อะไร ว่า คุณค่าของสินทูรเพียงน้อยนิดมีมากแค่ไหน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ราเมศ
Back to top