ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ราศีเมษ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ราศีเมษ*, -ราศีเมษ-

ราศีเมษ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราศีเมษ (n.) Aries
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Aries (n.) ราศีเมษ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, let me guess... capricorn? Power-mad, goat of the zodiac? Hell, no.ขอทายนะ ราศีเมษ แพะบ้า?
If he is Aries with A blood type, then he is serious and calm, loves adventure and competitive!ถ้าเขาราศีเมษแล้วมีเลือดกรุ๊ปเอแล้วล่ะก็ เขาจะเป็นคนที่จริงจังและสุขุม รักในการผจัญภัย และการแข่งขัน!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ราศีเมษ
Back to top