ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ราศีพิจิก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ราศีพิจิก*, -ราศีพิจิก-

ราศีพิจิก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราศีพิจิก (n.) Scorpio Syn. ราศีพฤศจิก
English-Thai: HOPE Dictionary
scorpio(สคอร'พิโอ) n. กลุ่มดาวแมงป่อง,ราศีพิจิก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Scorpios, they can be tricky.ราศีพิจิกน่ะ เจ้าเล่ห์
A Scorpio 1969, November 3rdวันที่ 28 ตุลาคม 1969 ราศีพิจิก
The dead can hold a grudge better than most Scorpios.คนตายสามารถจองเวรจองกรรม ได้ดีกว่าพวกราศีพิจิกเป็นส่วนใหญ่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ราศีพิจิก
Back to top