ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ราศีพฤษภ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ราศีพฤษภ*, -ราศีพฤษภ-

ราศีพฤษภ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราศีพฤษภ (n.) Taurus
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Taurus (n.) สัญลักษณ์ของราศีพฤษภ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ราศีพฤษภ
Back to top