ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ราศีตุลย์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ราศีตุลย์*, -ราศีตุลย์-

ราศีตุลย์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราศีตุลย์ (n.) Libra See also: seventh sign of the zodiac represented by a pair of scales Syn. ราศีตุล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ignore him, honey. He's a Libra.ช่างเถอะ เขาราศีตุลย์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ราศีตุลย์
Back to top