ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ราศีกันย์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ราศีกันย์*, -ราศีกันย์-

ราศีกันย์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราศีกันย์ (n.) Virgo
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Virgo (n.) ราศีกันย์ See also: คนเกิดราศีกันย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey, Miyuki, you are a Virgo, right?นี่.. มิยูกิ เธอราศีกันย์ใช่ไหม?
Virgo is number one in fortune today!วันนี้ดวงราศีกันย์ดีที่สุดเลยนะ
Virgo is number one in fortune today!- วันนี้ดวงราศีกันย์ดีที่สุดเลย
Virgo is number one in fortune today!วันนี้ดวงราศีกันย์ดีที่สุดเลย
She's a Virgo.เธอเป็นคนราศีกันย์น่ะครับ
Okay, I have to, um, pull myself together and go have drinks with judge Sanders.สวัสดีค่ะ และเป็นพี่ชายของเขา ที่แก่กว่ากัน 4 ปี -ราศีกันย์
It's just one of thousands in the Virgo Supercluster.มันเป็นเพียงหนึ่งในหลาย พันคนในราศีกันย์ แอนดรอมีดะ
Yet, the entire Virgo Supercluster itself forms but a tiny part of our universe.แต่ทั้งหมดราศีกันย์ คลัสเตอร์สุด ตัวเอง รูปแบบ แต่ส่วนหนึ่งเล็ก ๆ ของจักรวาลของเรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ราศีกันย์
Back to top