ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รายได้พิเศษ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รายได้พิเศษ*, -รายได้พิเศษ-

รายได้พิเศษ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รายได้พิเศษ (n.) unearned income
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unearned incomeรายได้พิเศษ (นอกเหนือจากการประกอบอาชีพ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, just doing a bit of extra money.เพื่อหารายได้พิเศษน่ะ
I saved up my allowance this month and had some extra money.*ฉันต้องเก็บเงิน และต้องหารายได้พิเศษมาทั้งเดือน*
Lew, you tell your greedy little bobbles (cops)... to find their perks (extra income) elsewhere.ลู คุณก็บอกพวกตำรวจหิวเงินของคุณ... ให้ไปหารายได้พิเศษที่ไหนซักแห่งสิ
But I can pay you this week, all right? Seventeen fifty?ไม่มีเบี้ยวหนี้อยู่แล้ว ตอนนี้ฉันแค่อยู่ในช่วงที่ไม่มีรายได้พิเศษ
This is the most fun I've ever had on a work study gig.นี่สนุกที่สุดที่ฉันเคยทำ ในช่วงหารายได้พิเศษเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รายได้พิเศษ
Back to top