ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รายงานประจำปี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รายงานประจำปี*, -รายงานประจำปี-

รายงานประจำปี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รายงานประจำปี (n.) annual report
English-Thai: Nontri Dictionary
yearbook(n) หนังสือรายปี,หนังสือรุ่น,รายงานประจำปี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm reading the company's annual reports.ผมกำลังอ่านรายงานประจำปีของบริษัทอยู่นะ
We need to think in terms of the Bass annual report cover when making decisions like this.เราจำเป็นต้องคำนึงถึงเวลาการรายงานประจำปีของ แบส เมื่อเป็นการตัดสินในแบบนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รายงานประจำปี
Back to top