ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รายงานการประชุม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รายงานการประชุม*, -รายงานการประชุม-

รายงานการประชุม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รายงานการประชุม (n.) minutes See also: the proceedings
English-Thai: HOPE Dictionary
transaction(แทรนแซค'เชิน) n. การติดต่อ,การจัดการ,การค้า,ธุรกิจ,สิ่งที่จัดการ transactions รายงานการประชุม,บันทึกการประชุม., See also: transactional adj. transactionally adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
journal(n) บันทึก,หนังสือพิมพ์,วารสาร,รายงานการประชุม,สมุดรายวัน,นิตยสาร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
minutesรายงานการประชุม [ดู proceedings ๒ และ verbatim] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
verbatim (L.)รายงานการประชุม (ที่จดตามคำต่อคำ) [ดู minutes และ proceedings ๒] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rapport (Fr.)๑. สายสัมพันธ์๒. รายงาน, รายงานการประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rapporteur (Fr.)ผู้เสนอรายงานการประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
rapporteurผู้เสนอรายงานการประชุม [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
minutes (n.) รายงานการประชุม See also: บันทึกการประชุม
transactions (n.) รายงานการประชุม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Director, this is the report.ท่านประธาน นี่คือรายงานการประชุม
We've sent you 14 memos.เราส่งรายงานการประชุมให้เธอ14ฉบับ
Sorry. Quarterly report's due out this afternoon.ขอโทษที รายงานการประชุมต้องส่งบ่ายนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รายงานการประชุม
Back to top