ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ราชพิธี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ราชพิธี*, -ราชพิธี-

ราชพิธี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราชพิธี (n.) royal ceremony See also: royal rite/ritual
English-Thai: HOPE Dictionary
marshal(มาร์'เชิล) n. จอมพล,นายอำเภอ,พนักงานศาล,นายตำรวจ,เจ้าหน้าที่ชั้นสูงในราชสำนัก,พิธีกร,สมุหพระราชพิธี. vt. จัดให้เหมาะสม,จัดให้ชัดเจน,นำ., See also: marshalcy, marshalship n. marshal (l) er n.
master of ceremoniesn. พิธีกร,ผู้อำนวยงานพิธี,สมุหพระราชพิธี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You are hereby summoned to the kingdom of Far Far Away for a royal ball in celebration of your marriage.คุณได้รับการเชิญชวนให้ไปสู่ เมืองแห่งความ ไกล ไกล เหลือเกิน สำหรับงานราชพิธีเฉลิมฉลอง การแต่งงาน.
Easy enough to give away.และกระหม่อมจะอธิบายขั้นตอนพระราชพิธีให้ฟัง
I call upon my criers to proclaim that tomorrow we'll see the greatest wedding this kingdom has ever known.ข้าขอประกาศอย่างเป็นทางการ ว่าพรุ่งนี้จะมีงานพระราชพิธีอภิเษก ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ราชอาณาจักรนี้เคยมี
Maybe because of the birthday party, she might have overexerted herself.อาจเป็นเพราะพระราชพิธีวันคล้ายวันประสูติ พระองค์ยังทรงหมดแรงพะย่ะค่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ราชพิธี
Back to top