ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ราชพฤกษ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ราชพฤกษ์*, -ราชพฤกษ์-

ราชพฤกษ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราชพฤกษ์ (n.) Cassia fistula Syn. ต้นลมแล้ง, คูน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ราชพฤกษ์
Back to top