ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ราชธรรม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ราชธรรม*, -ราชธรรม-

ราชธรรม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราชธรรม (n.) obligations or responsibilities of a sovereign to his people See also: obligations or responsibilities of a king to his people

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ราชธรรม
Back to top