ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ราชครู

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ราชครู*, -ราชครู-

ราชครู ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราชครู (n.) a great master See also: a Brahmin official who officiates at state rites, Brahman ceremonial head, Brahman chief of ceremony
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
/The Emperor's mystics taught him /mastery over the five elements,ราชครูทูลฮ่องเต้ให้ใช้อำนาจแห่งธาตุทั้งห้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ราชครู
Back to top