ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รางวัลชมเชย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รางวัลชมเชย*, -รางวัลชมเชย-

รางวัลชมเชย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รางวัลชมเชย (n.) honorable mention See also: consolation prize
English-Thai: HOPE Dictionary
testimonial(เทส'ทะโมเนียล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) หนังสือรับรอง,ใบสุทธิ,หนังสือชมเชย,รางวัลรับรอง,รางวัลชมเชย,ของระลึก.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Honorable mention goes to Rachel for "What is Static Electricity?"รางวัลชมเชยได้แก่ เรเชล "ไฟฟ้าสถิตย์คืออะไร"
NAVSAT lost him crossing the border, but we did get a consolation prize.ดาวเทียมคลาดกับเค้าที่ชายแดน แต่เราก็ได้รางวัลชมเชยมาแทน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รางวัลชมเชย
Back to top