ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รางจืด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รางจืด*, -รางจืด-

รางจืด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รางจืด (n.) Thunbergia laurifolia Syn. ยาเขียว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รางจืด
Back to top