ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ราคาทุน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ราคาทุน*, -ราคาทุน-

ราคาทุน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราคาทุน (n.) cost price Syn. ทุน, ราคาต้นทุน, ราคาซื้อ Ops. ราคาขาย
English-Thai: HOPE Dictionary
margin(มาร์'จิน) n. ขอบ,ริม,ข้าง,ขอบเขต,ช่องว่าง,จำนวนที่เผื่อเหลือเผื่อขาด,เงินทดรองความสูญเสีย,ค่าแตกต่างระหว่างราคาทุนกับราคาขาย,จุดรายได้ต่ำสุดซึ่งถ้าต่ำกว่านี้แล้วการผลิตจะขาดทุน,ร่อแร่,เกือบขาดทุน. vt. ใส่ขอบ,ทำให้มีริมหรือข้าง,วางเงินทดรอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If they use it to manufacture drugs, they can get 10 or 20 times the return on investment.ถ้าพวกเขาส่งออก ไปประเทศที่ผลิตเฮโรอีน พวกเขาจะได้กำไรเพิ่มขึ้น เป็นสิบเท่าของราคาทุน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ราคาทุน
Back to top