ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ราข้อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ราข้อ*, -ราข้อ-

ราข้อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราข้อ (v.) back off See also: withdraw, retreat, yield Syn. เลิก, เลิกรา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't give us hunches. Give us facts.ไม่ให้เราลางสังหรณ์ ให้เราข้อเท็จจริง
More than a fan. We're involved.ฉันเป็นมากกว่าแฟน เราข้องเกี่ยวกัน
Debra, I thought you understood when we got involved.ผมคิดว่าคุณเข้าใจแล้ว ตอนที่เราข้องแวะกัน
Well, you're roommates with the sheriff, so I doubt she'll arrest us for breaking and entering.อ่า คุณเป็นเพื่อนร่วมห้อง กับนายอำเภอ แล้วผมยังสงสัยอยู่ว่า เธอจะจับพวกเราข้อหาบุกรุกเหรอ
So please leave us a message.ดังนั้นโปรดปล่อยให้เราข้อความ
Their brains process magnetic data in much the same way ours process visual data.สมองของพวกเขาประมวลผล ข้อมูลแม่เหล็กในลักษณะเดียวกัน กระบวนการของเราข้อมูลภาพ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ราข้อ
Back to top