ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รั้งตำแหน่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รั้งตำแหน่ง*, -รั้งตำแหน่ง-

รั้งตำแหน่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รั้งตำแหน่ง (v.) act on behalf of
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And what better way to remain so than to marry the prince herself?หนทางรั้งตำแหน่งนี้สืบไป ก็คือต้องอภิเษกกับเจ้าชายเสียเอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รั้งตำแหน่ง
Back to top