ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รัสเซีย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รัสเซีย*, -รัสเซีย-

รัสเซีย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รัสเซีย (n.) iron curtain See also: Soviet Union, USSR Syn. ประเทศรัสเซีย, สหภาพโซเวียต, ประเทศหลังม่านเหล็ก
รัสเซีย (n.) iron curtain See also: Soviet Union, USSR Syn. ประเทศรัสเซีย, สหภาพโซเวียต, ประเทศหลังม่านเหล็ก
รัสเซีย (n.) Soviet See also: Russia, Soviet Union, Union of Soviet Socialist Republic
English-Thai: HOPE Dictionary
armenia(อาร์มี'เนีย) n. ส่วนหนึ่งของรัสเซียทางเอเชียตะวันตก -Armenian adj.,n.
azerbijan(อาเซอะไบแจน') n. ชื้อดินแดนส่วนหนึ่งของรัสเซีย, ชื่อจังหวัดในอิหร่าน., Syn. Azerbaidzhan
bolshevik(บอล'ชะ วิค) n. พวกสังคมนิยมที่เข้าปกครองรัสเซียตั้งแต่ปี ค.ศ.1917,สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ของรัสเซีย,สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์,ผู้ที่มีหัวรุนแรง, See also: bolshevism n. ดูBolshevik Bolshevism n. ดูBolshevik Boshevist n. ดูBolshevik bolshevistic
byelorussia(ไบเอลโลรัช'เชีย) n. แคว้นหนึ่งของรัสเซียทางด้านตะวันตก. -S.Belorussia
commissar(คอม'มิซาร์) n. หัวหน้าหน่วยงานของรัสเซีย,ผู้ตรวจการในรัสเซีย,ผู้บังคับการตำรวจ,นายทหารฝ่ายเกียกกาย
commissariat(คอมมิแซ'เรียท) n. กองตรวจงานในรัสเซีย,วิธีการส่งอาหาร/อุปกรณ์/สัมภาระและอื่น ๆ ไปยังกองทัพ,กองเสบียง,กองเกียกกาย,กรมตำรวจ
cossack(คอส'แซค) n. นักรบชาวสลาฟในรัสเซียเป็นทหารม้าที่มีชื่อเสียงในสมัยพระเจ้าซาร์ของรัสเซีย
curtain(เคอร์'เทน) {curtained,curtaining,curtains} n. ม่าน,มู่ลี่,สิ่งที่เหมือนม่าน,ฉาก. -Phr. (curtains ความตาย,ที่สุด,ตอนจบ) . vt. ใส่ม่าน,ติดม่าน. -Phr. (the Bamboo Curtain ประเทศจีน,ม่านไม้ไผ่) -Phr. (the Iron Curtain ประเทศรัสเซีย,ม่านเหล็ก) คำที่มีความห
czar(ซาร์) n. กษัตริย์,จักรพรรดิ,จักรพรรดิรัสเซีย
hammer and sickleตราประจำชาติของรัสเซียเป็นรูปค้อนกับเคียวและมีดาวอยู่ข้างบน
kremlin(เครม'ลิน) n. ที่ทำการของรัฐบาลรัสเซียในกรุงมอสโก,ราชวังเครมลิน,รัฐบาลรัสเซีย
russia(รัส'ชะ) n. รัสเซีย
russian(รัส'เชิน) adj. เกี่ยวกับรัสเซีย (ผู้คน,ภาษา,วัฒนธรรมและอื่น ๆ) n. ชาวรัสเซีย,ภาษารัสเซีย
steppe(สเทพ) n. ที่ราบกว้างใหญ่ (โดยเฉพาะที่ไม่มีต้นไม้) -Phr. (The Steppes ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ในรัสเซีย) ,=Kirghiz Steppe (ดู)
verst(เวิร์สทฺ) n. หน่วยระยะทางของรัสเซียมีค่าเท่ากับ500ฟุตหรือ0.6629ไมล์หรือ1.067กิโลเมตร., Syn. verste
vodka(วอด'คะ) n. เหล้ารัสเซียสีเขียว
English-Thai: Nontri Dictionary
commissar(n) หัวหน้ากรมกอง,ตำแหน่งผู้ตรวจการในรัสเซีย
cossack(n) ทหารม้าของรัสเซีย
Czar(n) พระเจ้าซาร์แห่งรัสเซีย
Russian(adj) เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Russiaรัสเซีย [TU Subject Heading]
Moscow (Russia)มอสโก (รัสเซีย) [TU Subject Heading]
Russian languageภาษารัสเซีย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
borsch (n.) น้ำซุปรัสเซีย
borscht (n.) น้ำซุปรัสเซีย Syn. borsch
cosmonaut (n.) นักอวกาศของรัสเซีย
Kremlin (n.) พระราชวังเครมลินในเมืองมอสโคว์ (เป็นที่ทำการของรัฐบาลรัสเซีย)
Kremlinologist (n.) ผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบการปกครองของรัสเซีย Syn. Sovietologist
Kremlinology (n.) การศึกษาเกี่ยวกับระบบการปกครองของรัสเซีย Syn. Sovietology
Lapland (n.) บริเวณตอนเหนือของทวีปยุโรป (ได้แก่ ตอนเหนือของนอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์และแหลมโคลา ของรัสเซีย)
Moscow (n.) กรุงมอสโคว์ เป็นเมืองหลวงของรัสเซีย
mujik (n.) ชาวชนบทในรัสเซีย Syn. muzhik
muzhik (n.) ชาวชนบทในรัสเซีย
perestroika (n.) นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจและการเมืองรัสเซียของ Mikhail Gorbachev
rouble (n.) หน่วยเงินตราของรัสเซีย
ruble (n.) หน่วยเงินตราของรัสเซีย
Russ (n.) ชาวรัสเซีย See also: ภาษารัสเซีย Syn. Slavic, Slav
Russia (n.) ประเทศรัสเซีย See also: สหภาพโซเวียต Syn. Russian Federation
Russian (n.) ชาวรัสเซีย See also: ภาษารัสเซีย Syn. Russ, Slavic, Slav
Russian Federation (n.) ประเทศรัสเซีย See also: สหภาพโซเวียต
samovar (n.) กาน้ำชาโลหะ (ใช้ในรัสเซีย)
Sovietologist (n.) ผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบการปกครองของรัสเซีย
Sovietology (n.) การศึกษาเกี่ยวกับระบบการปกครองของรัสเซีย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Lucky thing Germany is closer than Russia.โชคดีไปอย่างที่ เยอรมัน อยู่ใกล้กว่า รัสเซีย นะเนี่ย.
Sacha! Da. Da.รัสเซีย รัสเซีย ซาช่า
Great. Russia, China, the big power stuff.ยอดเยี่ยม, รัสเซีย จีน ประเทศมหาอำนาจ
1668. The church kidnapped four Illuminati scientists and branded each one of them on the chest with the symbol of the cross.ใน 1668, รัสเซีย kidnapped นักวิทยาศาสตร์สี่แสงสว่าง
And to say, yet, technically, now that conclave has begun, it is privilege and duty to control public announcements.ใน 1668, รัสเซีย kidnapped นักวิทยาศาสตร์สี่แสงสว่าง และฉันหมายความว่าทุก, ที่หน้าอก,
Americans, Soviets, humans.พวกอเมริกัน รัสเซีย พวกมนุษย์
One of our contacts in the Russian mob told us he took out a team they sent to kill Elias.หนึ่งใน สายของเราใน รัสเซีย แจ้งเรา เขาจัดการเก็บทีมที่ส่งไปเพื่อฆ่าอิไลอัส
Except, like, Russia... are beginning to see that it doesn't matter who you are or where you're from or even what God you believe in.ยกเว้น เอ่อ รัสเซีย เริ่มจะเข้าใจว่า มันไม่สำคัญหรอก ว่าคุณเป็นใคร มาจากไหน
Like the BRICs nations (Brazil, Russia, India, China), I'm worried that the market in Africa will also be unstable.เช่นเดียวกับกลุ่มเศรษฐกิจบริคส์ (บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน แอฟริกาใต้) ผมเกรงว่าตลาดในแอฟริกาจะผันผวนเช่นกัน
The Americans, the Russians, the French, the Germans, everyone thinks Enigma is unbreakable.อเมริกา รัสเซีย ฝรั่งเศส พวกเยอรมัน ทุกชาติคิดว่า ไม่มีวันถอดรหัสอีนิกม่าได้
The real threats will come from China, Russia, Iran, and they'll come as SQL injections and malware.ภัยของจริงจะมาจากจีน รัสเซีย อิหร่าน และมาเป็นภาษาที่เขียนโปรแกรมกับมัลแวร์
Russian Counter Intelligence.รัสเซีย ข่าวกรองเคาน์เตอร์.
Russians, Chinese, who knows?รัสเซีย จีน ใครจะไปรู้
Where's Russia?รัสเซีย อยู่ที่ไหนเหรอ ?
Russia, America, their children,รัสเซีย อเมริกา และลูกๆ
Cosmonaut Sergei Krikalev is the world's greatest time traveler.รัสเซีย เซอจีครีคาเลฟ เดินทาง เป็นเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก
Russia, South Africa...รัสเซีย แอฟริกาใต้..
How long can he stay up there?รัสเซีย-จีน ยิงทำลายทุกอย่าง ใน 50 กิโล
Russia once again not victor, believe me.รัสเซียก็คงไม่ได้เป็นผู้ชนะอีกนั่นแหละ เชื่อเหอะ
The Russians are moving their big stuff in.รัสเซียกำลังจะย้าย บางสิ่งใหญ่ของพวกเขา
Russia's changing.รัสเซียกำลังเปลี่ยนแปลง
Russia is 1.5 billion.รัสเซียคือ 1.5 พันล้าน
The Russians are gonna go aboard Discovery with or without us.รัสเซียจะ ไปต่างประเทศดิสคัเฟอรีที่มี หรือไม่มีเรา ถามเขาว่าเขาต้องการให้พวก เขา
Russia will handle things from here.รัสเซียจะจัดการกับสิ่งที่จากที่นี่.
The Russians must be laughing their asses off.รัสเซียจะต้องหัวเราะลาของ พวกเขาออก
With bombings of U.S diplomats in Moscow.รัสเซียจะตอบโต้ทางการฑูต
The Russians will come in with their guns a-blazin',รัสเซียจะบุกเข้ามา พร้อมกับปืนจ้องจะยิง
Russian whiz kid, what's your name? Cheikov? Chirpov?รัสเซียชื่ออะไร เช็งโก้ หรือ เชคอฟ
Russia wants complete access.รัสเซียต้องการเข้าถึงสมบูรณ์.
The Russians tried to break it.รัสเซียพยายามที่จะทำลายมัน
Russia, I think. Well, where was he locked up?รัสเซียมั้ง ที่ที่เขาถูกขังน่ะ
Russians have a spy satellite lapping the planet, taking pictures of God knows what!รัสเซียมีดาวเทียมสอดแนมขัด โลก การถ่ายภาพของพระเจ้ารู้ว่าสิ่งที่!
The old Soviet Union built submarine pens here in the 80s.รัสเซียสร้างที่กำบังเรือดำนํ้าที่นี่ในทศวรรษ 80
These Russians are putting missiles in Cuba.รัสเซียเก็บขีปนาวุธในคิวบา
Russian orbital entry is established.รัสเซียเข้าวงโคจรที่จะจัดตั้งขึ้น
Russia was our ally.รัสเซียเคยเป็นพันธมิตรเรา
Russia's pouring more troops into the Georgian capital, Tbilisi.รัสเซียเพิ่มกำลังทหารบุก กรุงทบิลิซิ เมืองหลวงของจอร์เจีย
Russia just executed one of their own experts to keep their secrets.รัสเซียเพียงแค่ดำเนินการหนึ่งใน ผู้เชี่ยวชาญของตัวเอง เพื่อให้ลับของพวกเขา
The Russians certainly aren't slowing down any.รัสเซียแน่นอนศศภอ? ชะลอตัว ลงใด ๆ
Russia and China will launch. We'll have World War Ill unless you level the White House.รัสเซียและจีนจะเปิด เราจะมีสงครามโลกครั้งที่ป่วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รัสเซีย
Back to top