ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รัสสระ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รัสสระ*, -รัสสระ-

รัสสระ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รัสสระ (n.) short vowel Syn. รัสสะ, รัสสสระ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รัสสระ
Back to top