ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รับประโยชน์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รับประโยชน์*, -รับประโยชน์-

รับประโยชน์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รับประโยชน์ (v.) gain an advantage Syn. ได้ประโยชน์ Ops. ให้ประโยชน์
English-Thai: HOPE Dictionary
gainful(เกน'ฟูล) adj. มีกำไร,ได้รับประโยชน์,เป็นประโยชน์., See also: gainfully adv. gainfulness n., Syn. lucrative,profitable
patent(แพท'ทันทฺ) n. สิทธิบัตร adj. ซึ่งได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร,ได้รับประโยชน์เฉพาะตัว, See also: patentability n.
zero-sum(เซีย'โรซัม) adj. เกี่ยวกับการที่ฝ่ายได้รับประโยชน์จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสีย ประโยชน์
English-Thai: Nontri Dictionary
beneficiary(n) ผู้รับประโยชน์
benefit(vi) ได้รับผลดี,ได้รับประโยชน์,ได้กำไร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
beneficial interestสิทธิที่จะใช้หรือได้รับประโยชน์จากทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beneficiaryผู้รับประโยชน์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
irrevocable beneficiaryผู้รับประโยชน์เปลี่ยนไม่ได้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
revocable beneficiaryผู้รับประโยชน์เปลี่ยนได้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unborn beneficiariesผู้รับประโยชน์ที่อยู่ในครรภ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
commensalismภาวะอิงอาศัย, ความสัมพันธ์แบบหนึ่งของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิดที่อาศัยอยู่ร่วมกันโดยที่ฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์จากการอยู่ร่วมกันนั้นและอีกฝ่ายหนึ่งไม่เสียประโยชน์แต่อย่างใด เช่น กล้วยไม้ที่เกาะบนต้นไม้ใหญ่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
beneficiary (n.) ผู้ได้รับประโยชน์ Syn. recipient, inheritor
benefit (vi.) ได้รับประโยชน์ See also: ได้รับผลดี
benefit by (phrv.) ได้รับประโยชน์จาก See also: มีประโยชน์จาก
benefit from (phrv.) ได้รับประโยชน์จาก See also: มีประโยชน์จาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These inventions cry out for the goodness in man, cry out for universal brotherhood, for the unity of us all.สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะร่ำไห้ สำหรับประโยชน์ที่มีต่อมนุษย์ ร่ำไห้เพื่อคนทั้งโลก แด่ความรักของเราทุกคน
I thought Freedom Road was just supposed to benefit the economy.{\cHFFFFFF}ฉันคิดว่าถนนอิสรภาพเป็นเพียง ควรที่จะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
So for me, for my mother... my grandmother, my father, my uncle and for the common good...ดังนั้นสำหรับฉันสำหรับแม่ของฉัน ย่าของฉันพ่อของฉันลุงของฉันและสำหรับประโยชน์ส่วนรวม
Maybe Lewis isn't the only one who deserves the benefit of the doubt.บางที ลิวอิส อาจไม่ใช่คนเดียว ที่ควรได้รับประโยชน์จากข้อสงสัย
Will strikes a deal, yet you were the one with the prize - full pardon.เมื่อวิลล์ทำสำเร็จ คนที่ได้รับประโยชน์ ก็คือคุณน่ะแหละ .. อภัยโทษ
The life your abilities would bring you, you deserve better.เธอได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ของฉัน ไม่ว่าฉันจะต้องการหรือไม่
I clearly think that you could benefit from a little structure.แม่ก็แน่ใจแล้วว่าลูกจะ่ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่แม่ทำ
With this performance, and the concept for our city of music you'll have the advantage during the elections.สำหรับการแสดงและแนวคิด เรื่องเมืองแห่งดนตรีของเรา คุณจะได้รับประโยชน์จากมัน ในการเลือกตั้งแน่นอน
Is it possible that a forensic scientist from Earth, say, using the communication stones, might have been helpful even without the special equipment you're talking about?มันเป็นไปได้ว่านักวิทยาศาสตร์ทา กฎหมายจากโลก บอกว่าการใช้หินสื่อสารที่ อาจได้รับประโยชน์
I'm determined to take advantage of it.ฉันตัดสินใจแล้วที่จะรับประโยชน์จากมัน
Yeah, thanks, you've been really helpful.ใช่ ขอบคุณ คุณได้รับประโยชน์จริงๆ
You took advantage to get back at me on a personal level.คุณจึงได้รับประโยชน์ /N กลับมาที่ผมในระดับส่วนบุคคล
Why would I do this? How would it serve me?ทำไมผมถึงต้องทำเรื่องเช่นนี้ล่ะ ผมได้รับประโยชน์อะไร
For their sake,สำหรับประโยชน์ของพวกเขา
After all, you stand to gain much from Arthur's death.หลังจากเรื่องทั้งหมด ท่านก็จะได้รับประโยชน์มากมายจากการตายของอาร์เธอร์
You want to just sit and be taken advantage of?นายอยากจะนั่งรอรับประโยชน์งั้นเหรอ
[DOUG] No, I mean where did you grow up? [CLAIRE] Marblehead.เขาไม่ได้รับประโยชน์มาก
Let me lay you off so you can get the benefits!ให้ฉันวางคุณออกเพื่อให้คุณสามารถได้รับประโยชน์!
You know who the beneficiary was from the first brother's death?คุณรู้มั้ยว่าใครได้รับประโยชน์ จากการตายของพี่ชายคนแรก?
Who was the beneficiary?-ใครเป็นผู้รับประโยชน์? -อย่าตอบเขา
Follow the shell companies who benefited from the bright-ling stock drop, and they'll lead you straight to oversight.ตามบริษัทฉากหน้าไป ที่ได้รับประโยชน์ จากการที่หุ้นของ ไบรท์-ลิง ตก มันจะพาคุณไปยัง โอเวอร์ไซท์
The only one who benefits from our divide is the man who causes us injury.เพียงคนเดียวที่ไ​​ด้รับประโยชน์ จากการแบ่งของเรา คือคน ที่ทำให้เราได้รับบาดเจ็บ
Hard to come by, union benefits these days.ยากที่จะมาด้วย ยูเนี่ยนได้รับประโยชน์วันนี้.
But there's much work to be done before tomorrow's benefit.แต่มีงานมากมายที่ต้องทำให้เสร็จ ก่อนที่จะได้รับประโยชน์ในวันพรุ่งนี้
Arrius will slow Crixus' advance, granting needed time to set upon Spartacus and weakened numbers.- Arrius ทำลาย Crixus- และอื่นทำให้เรามีเวลาที่จะใช้กับคัส ความแข็งแรงอ่อนแอ เราจะต้องได้รับประโยชน์!
You will yet serve purpose in coming battle.แต่คุณยังจะได้รับประโยชน์ ในการต่อสู้ที่ผ่านมา
Everyone would have benefited.ทุกคนควรได้รับประโยชน์จากมัน
Because I have the benefit of a little more...เพราะฉันได้รับประโยชน์ เล็กๆน้อยๆ...
If you weren't so hell-bent on being angry at me, you might benefit from it.ถ้าแกไม่พยายาม ก็โกธรฉันได้ แกจะได้รับประโยชน์จากมัน
But there may be a more mutually beneficial solution to all this.แต่มันอาจจะมีอะไรที่มากกว่านั้น วิธีแก้ปัญหาที่ได้รับประโยชน์ร่วมกัน ต่อเรื่องทั้งหมดนี้
We will need every advantage.เราจะต้องได้รับประโยชน์ทุก ประการ
So long as the proper parties benefit."c.bg_transparentตราบใดที่ผู้ที่เหมาะสม/c.bg_transparent c.bg_transparentได้รับประโยชน์"/c.bg_transparent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รับประโยชน์
Back to top