ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รันแทะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รันแทะ*, -รันแทะ-

รันแทะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รันแทะ (n.) cart See also: small oxcart Syn. ระแทะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รันแทะ
Back to top