ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รัตมณี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รัตมณี*, -รัตมณี-

รัตมณี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รัตมณี (n.) ruby See also: red precious jewels or stones Syn. ทับทิม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รัตมณี
Back to top