ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รัฐมนตรีว่าการ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รัฐมนตรีว่าการ*, -รัฐมนตรีว่าการ-

รัฐมนตรีว่าการ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รัฐมนตรีว่าการ (n.) minister
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (n.) Industry Minister
English-Thai: HOPE Dictionary
treasurer(เทรช'เ?อะเรอะ) n. ผู้รักษาทรัพย์สมบัติ,เหรัญญิก -Phr. (Lord High Treasurer เสนาบดีฝ่ายการคลัง,ขุนคลัง,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง), See also: treasurership n.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Chancellor of the Exchequerรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Secretary of State๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Notes in Diplomatic Correspondenceหมายถึง หนังสือหรือจดหมายโต้ตอบทางการทูตระหว่างหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต (Head of mission) กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่หัวหน้าคณะผู้ แทนทางการทูตนั้นประจำอยู่ หรือกับหัวหน้าผู้แทนทางการทูตอีกแห่งหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
SECRETARY OF DEFENSE RUTH MACMILLANรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รูท แมคมิลแลน
The Secretary of State is on her way back from the Middle East.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ อยู่ระหว่างทางกลับมาจากตะวันออกกลาง
Minister, your father-in-law approaches.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพ่อเขยของคุณ วิธีการ
Minister of Justice, a rising star.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ดาวรุ่งน่ะ
Minister of Justice, Chancellor, it's an honor to have you here.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ท่านตุลาการใหญ่ เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านมาที่นี่ครับ
The Russian Minister of Culture has a weakness for classical architecture and he's sending your man there to Rome to study.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของรัสเซีย มีจุดอ่อน เกี่ยวกับงานสถาปนิกยุคคลาสิค และพวกรัสเซียส่งคู่หมั้นคุณไปกรุงโรมเพื่อศึกษา
It has psychological interest, Minister, in so far as the writer sounds...มันมีความสนใจทางด้านจิตใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงในเพื่อให้ห่างไกลเป็นนักเขียนเสียง ...
Our next Minister of Justice.นั่นว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนต่อไป
Your Minister of Justice has agreed.เราตกลงกันแล้วนี่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของคุณได้ตกลงแล้ว
Now, neither of us know if either of those brothers are guilty or innocent, so on behalf of the Secretary of the Air Force, I'm going in that room.พี่น้องคู่นี้ผิดจริง หรือ บริสุทธิ์ ฉันเป็นผู้แทนของ รัฐมนตรีว่าการทบวงอากาศยาน\ ฉันจะเข้าไปห้องนั้น
Yes, Representive Minister.ครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
Your interview with the Secretary of State was the best thing I read last year.การสัมภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของคุณ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันได้อ่านเมื่อปีที่แล้ว
Seo Yong Hak, the former national defense official.โซยองฮัก อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
I am the Minister of Justice.ฉันคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะ
You have ten words... ten words... to explain to me why you, the Minister of Justice... would want your fiancé killed by the Yakuza.ให้แกพูดแค่สิบครั้ง สิบครั้ง แล้วอธิบายว่าทำไมแก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
I wanna tell you a secret, Mr. Minister.ผมอยากจะบอกคุณความลับของนายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง.
Oh, some latecomers. Secretary of Homeland Security is in the house! Ha-ha-ha.โอ้เด็ดบาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ
All these years later, that same man is now Minister of State.ผ่านจากนั้นมาหลายปี ผู้ชายคนนั้นตอนนี้ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงของรัฐ
Lord Moran, Peer of the Realm. Minister for Overseas Development.ลอร์ดโมแรน ขุนนางของอาณาจักร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาในต่างประเทศ
I am ordered to the capital to meet with Minister Gezza Mott to review new protocols and duties.ฉันกำลังสั่งให้ทุน ที่จะพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง Gezza Mott เพื่อทบทวนใหม่ โปรโตคอลและการปฏิบัติหน้าที่
This minister's influence has grown considerably since your last term.อิทธิพลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนี้ได้เติบโตขึ้น มากตั้งแต่ระยะสุดท้ายของคุณ
We have the gift for Minister Gezza Mott?เรามีของที่ระลึก สำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง Gezza Mott?
And in my presence, you will refer to the Minister's demand as it really is... a bribe.และในการปรากฏตัวของฉันคุณจะอ้าง ความต้องการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง เป็นมันคือเรื่องจริง ... สินบน
You draw your blade on a minister of the Emperor?คุณวาดใบมีดของคุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงของจักรพรรดิ?
He has committed the crime of attacking a loyal minister of the Emperor.เขาได้ก่ออาชญากรรม ของการโจมตีที่มีความภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจักรพรรดิ
You must keep aware of the Minister, My Lord.คุณต้องให้ตระหนักถึง ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพระเจ้าของฉัน
No, Minister.ไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
Thank you, Minister.ขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
How? He would have never been allowed within the Minister's walls.อย่างไร เขาจะไม่เคยได้รับอนุญาต ภายในกำแพงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
I'm certain that the Minister would pay handsomely to know that one of Bartok's men has created a false identity in order to work right under his nose.ฉันมั่นใจว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวง จะจ่ายอย่างดีที่จะรู้ว่า ที่ผู้ชายคนหนึ่ง Bartok มี สร้างตัวตนที่เป็นเท็จ เพื่อที่จะทำงานที่เหมาะสม ภายใต้จมูกของเขา
Not only do I have to prune every tree, but since the Minister's chambers are set so high,ไม่เพียง แต่ฉันมี การตัดต้นไม้ทุก แต่เนื่องจากห้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มีการตั้งค่าสูงดังนั้น
Sir, the Minister has been summoned.เซอร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ได้รับการเรียกตัว
In your capacity as Minister, there was sufficient distance between us that I could allow you such freedom.ในฐานะที่คุณเป็นรัฐมนตรีว่าการมี เป็นระยะที่เพียงพอระหว่างเรา ที่ฉันสามารถช่วยให้ คุณมีอิสระดังกล่าว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รัฐมนตรีว่าการ
Back to top