ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รัฐบุรุษ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รัฐบุรุษ*, -รัฐบุรุษ-

รัฐบุรุษ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รัฐบุรุษ (n.) statesman
English-Thai: HOPE Dictionary
gandhi(กาน'ดี) Magatma,มหาตมะคันธรัฐบุรุษของอินเดียผู้เป็นเจ้าของลัทธิอหิงสา (Gandhism) หรือลัทธิการขัดขวางโดยไม่ต่อสู้
grand old manผู้อาวุโสที่เป็นที่เคารพนับถืออย่างสูง,รัฐบุรุษผู้เฒ่า
statesman(สเททซฺ'เมิน) n. รัฐบุรุษ,นักการเมือง,ผู้เชี่ยวชาญทางการเมือง., See also: statesmanly adj. statesmanship n. pl. statesmen, Syn. politician
English-Thai: Nontri Dictionary
statesman(n) รัฐบุรุษ
statesmanship(n) ความเป็นรัฐบุรุษ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
elder statesmanรัฐบุรุษอาวุโส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
statesmanรัฐบุรุษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
statesman (n.) รัฐบุรุษ
Machiavelli (n.) รัฐบุรุษของอิตาลีในช่วงปีค.ศ.1469-1527
Mao Tse-tung (n.) รัฐบุรุษเหมาเซตุงของประเทศจีน
Mao Zedong (n.) รัฐบุรุษเหมาเซตุงของประเทศจีน
statesmanlike (adj.) เหมือนรัฐบุรุษ
statesmanly (adv.) อย่างรัฐบุรุษ
statesmanship (n.) ความเป็นรัฐบุรุษ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I must work it into my New Statesman piece.ฉันต้องทำงานลงในใหม่รัฐบุรุษของ ฉันชิ้น
And what would statesmen do for fun If all at once the world was one?พรุ่งนี้ฉันก็จะไร้งานทำ แล้วรัฐบุรุษจะสนุกได้อย่างไร เมื่อโลกกลายเป็นหนึ่งเดียว
On an american 100 dollar bill there's a portrait of which american statesman?ในธนบัตรใบละหนึ่งร้อยดอลล่าอเมริกา มีรุปของรัฐบุรุษอเมริกาผู้ใดอยู่ เอ จอร์จ วอชิงตัน
You sounded controlled, even-handed, statesmanlike. Good.ไม่เลยครับ ท่านควบคุมน้ำเสียงได้ดี ประสานมือแบบรัฐบุรุษทีเดียว
Talleyrand.ทัลเลแรนด์ (รัฐบุรุษแห่งฝรั่งเศส)
And I'm only saying "believe" to sound modest, because, sweet Sam Houston, I did it.และที่บอกว่า "คิดว่า" ก็แค่อยากถ่อมตัวนิดนึงน่ะ เพราะแซม ฮุสตันเขาก็พูดอย่างงั้น(รัฐบุรุษอเมริกัน)
The still brilliant, crusty, old, weathered, leather-faced elder statesman of ballet to whom these young girls, less experienced, more beautiful and delicious, but still very raw ballerina hopefuls, look up.ยังคงสดใส ดื้อเก่าผ หนังเผือดรัฐบุรุษอาวุโสของบัลเล่ต ซึ่งหญิงสาวเหล่าน มีประสบการณ์น้อย สวยงามและอร่อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รัฐบุรุษ
Back to top