ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รัฐบาลผสม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รัฐบาลผสม*, -รัฐบาลผสม-

รัฐบาลผสม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รัฐบาลผสม (n.) coalition government
English-Thai: HOPE Dictionary
coalition(โคอะลิช'เชิน) n. การร่วมกัน,การร่วมมือกัน,สัมพันธมิตร,รัฐบาลผสม,การประสานกัน., See also: coalitionist,coalitoiner n., Syn. alliance
English-Thai: Nontri Dictionary
coalition(n) การประสานกัน,การรวมกัน,การร่วมมือกัน,รัฐบาลผสม,สัมพันธมิตร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
coalition governmentรัฐบาลผสม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coalition governmentsรัฐบาลผสม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
coalition (n.) รัฐบาลผสม See also: รัฐบาลร่วม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รัฐบาลผสม
Back to top