ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รัฐกันชน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รัฐกันชน*, -รัฐกันชน-

รัฐกันชน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รัฐกันชน (n.) buffer state
English-Thai: HOPE Dictionary
buffer staten. รัฐกันชน
English-Thai: Nontri Dictionary
BUFFER buffer state(n) รัฐกันชน,ประเทศกันชน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
buffer stateรัฐกันชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รัฐกันชน
Back to top