ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รังสีแพทย์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รังสีแพทย์*, -รังสีแพทย์-

รังสีแพทย์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รังสีแพทย์ (n.) radiologist
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
radiologist, dentalทันตรังสีแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รังสีแพทย์
Back to top