ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รังสีรักษา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รังสีรักษา*, -รังสีรักษา-

รังสีรักษา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รังสีรักษา (v.) treat by radiation Syn. ฉายแสง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
radiotherapy; roentgenotherapyรังสีรักษา, รังสีบำบัด [มีความหมายเหมือนกับ radiotherapeutics ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My aunt had one of those dots on her to target the radiation.ป้าของผมก็มีจุดพวกนั้นขึ้นตามตัวเธอ สาเหตุมาจากการฉายรังสีรักษา อะไร ใช่มะเร็งปอดไหม
That's tissue inflammation. That's a reaction to your radio therapy.นั่นคือการอักเสบของเนื้อเยื่อ คือการเกิดปฏิกิริยาต่อการรักษาด้วยรังสีรักษาของคุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รังสีรักษา
Back to top