ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รังปลวก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รังปลวก*, -รังปลวก-

รังปลวก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รังปลวก (n.) anthill See also: termite hill

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รังปลวก
Back to top