ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รังกระสุน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รังกระสุน*, -รังกระสุน-

รังกระสุน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รังกระสุน (n.) quiver
English-Thai: HOPE Dictionary
caisson(เค'เซิน) n. หีบกระสุน,รังกระสุน,หีบลม,ห้องใต้น้ำมีอากาศสำหรับสร้างสะพาน,กระบอกลอยอัดอากาศสำหรับยกเรือที่จม,รถใส่กระสุน, See also: caissoned,adj.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รังกระสุน
Back to top