ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รักษาสุขภาพ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รักษาสุขภาพ*, -รักษาสุขภาพ-

รักษาสุขภาพ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รักษาสุขภาพ (v.) maintain one´s health See also: keep healthy, look after oneself Ops. ทำลายสุขภาพ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
salutariumสถานรักษาสุขภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Non-fiction bookหนังสือสารคดี หนังสือสารคดี (Non-fiction book) คือ หนังสือที่แต่งขึ้นจากเรื่องที่เรียบเรียงขึ้นจากความจริง ไม่ใช่จากจินตนาการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งให้สาระความรู้แก่ผู้อ่านเป็นสำคัญ ไม่ได้เจาะจงให้ความเพลิดเพลิน ถึงแม้ว่าเนื้อหาในหนังสือบางเล่มจะให้ทั้งสาระความรู้ ความเพลิดเพลินและความจรรโลงใจในการอ่านด้วยก็ตาม ซึ่งครอบคลุมวิชาการสาขาต่างๆ เช่น หนังสือเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การรักษาสุขภาพอนามัย ศาสนา ปรัชญา การศึกษา วรรณกรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีวประวัติ เป็นต้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
keep fit (phrv.) รักษาสุขภาพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Eat well and... don't get sick, ok?รักษาสุขภาพ อย่าได้ป่วยล่ะ เข้าใจมั๊ย
How very healthy.รักษาสุขภาพอะไรเช่นนี้
They're very health conscious in Los Angeles.ในลอสเองเจลลิส เค้ารักษาสุขภาพกัน.
Please stay healthy and...คุณปู่รักษาสุขภาพด้วย แล้วก็... ..
But you healed good, though, right?แต่คุณต้องรักษาสุขภาพให้ดี ถูกไหม?
You must take care of yourself first, Sire.พระองค์ต้องรักษาสุขภาพก่อนอื่นใดนะพะยะค่ะ
My General, please take care of yourselfท่านขุนพล รักษาสุขภาพด้วย
No matter where you go, you have to take care of your health.ไม่ว่าคุณไปอยู่ที่ไหน รักษาสุขภาพด้วยนะครับ.
You have to start taking care of yourself.พ่อต้องเริ่มรักษาสุขภาพได้แล้วนะ
Sae. Be well okay?ซาเอะ ก็รักษาสุขภาพด้วยนะ?
Then, take care okay?แล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะ
I'm someone who always thought about my health!ผมเป็นคนที่รักษาสุขภาพตลอดมา!
I still need a kidney... 'cause I want to stay healthy for... the two special guys in that picture.แต่ฉันยังต้องการไตนะ เพราะฉันต้องรักษาสุขภาพไว้ เพื่ออยู่กับคนพิเศษสองคนนี้
He's trying to protect his health, which is why he's been taking vitamin supplements.เขาพยายามที่จะรักษาสุขภาพของเขา ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงกินวิตามิน
Glee club just became History Club. My soul is dead! Oh!ชมรม Glee เพิ่งกลายเป็นชมรมประวัติศาสตร์ จิตวิญญาณของผมตายแล้ว! โอเค ถ้ามีใครถาม พวกเราไม่เคยอยู่ที่นี่ ชมรม Glee กำลังเข้ารับการรักษาสุขภาพจิต
And look what mess we're in now.ในการที่จะรักษาสุขภาพ ร่างกายต้องได้รับการรักษาต่อเนื่อง
And I want the girls to succeed.คุณควรจะรักษาสุขภาพ และหมั่นตรวจสุขภาพ
See you next week, take care, good night!เจอกันสัปดาห์หน้า รักษาสุขภาพด้วย กู๊ดไนท์
Where else would you go to mend your mind?จะไปรักษาสุขภาพจิตที่ไหนได้อีกละ
Is that for health reasons, or...?เพื่อรักษาสุขภาพหรือว่า.. ?
That's a healthy attitude. Yeah.ก็เป็นความคิดเกี่ยวกับรักษาสุขภาพ ใช่
We offer herbal and organic treatments and remedies for a variety of health issues.เราใช้การรักษาโดยสมุนไพรและพืชออร์แกนิก สำหรับการรักษาสุขภาพหลายชนิด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รักษาสุขภาพ
Back to top