ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระโหง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระโหง*, -ระโหง-

ระโหง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระโหง (v.) lamely tall See also: high and isolated Syn. สูงง่อนแง่น, สูงโดด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระโหง
Back to top