ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระแนง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระแนง*, -ระแนง-

ระแนง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระแนง (n.) lath See also: battens, roof batten Syn. ไม้ระแนง
ระแนง (v.) sift Syn. ร่อน
English-Thai: HOPE Dictionary
lath(ลาธ,แลธ) {lathed,lathing,laths} n. ไม้ระแนง,แผ่นระแนง,ไม้ซีก,ไม้ชิ้นบาง ๆ แคบ ๆ ,ขัดแตะ. vt. ปิดหรือคลุมด้วยไม้ระแนง
lathing(แลธ'ธิง,ลา'ธิง) n. การใส่ไม้ระแนง,ไม้ระแนงจำนวนหนึ่ง, Syn. lathwork
trelliswork(เทรล'ลิสเวิร์ค) n. โครงลูกไม้,ร้าน,โครงสร้างสำหรับปลูกไม้เลื้อย,โครงไม้ระแนงขัดกัน, Syn. latticework
English-Thai: Nontri Dictionary
lath(n) ไม้ระแนง,ไม้ขัดแตะ,ไม้ซีก
lattice(n) ไมระแนง,ไม้ขัดแตะ,ช่องตาข่าย
slat(n) ไม้ระแนง,แผ่นไม้,แผ่นหิน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lath (vt.) คลุมด้วยไม้ระแนง
lath (n.) ไม้ระแนง See also: ไม้ซีก, ไม้ชิ้นบางๆ
lathing (n.) การใส่ไม้ระแนง See also: ไม้ระแนงจำนวนหนึ่ง
trelliswork (n.) โครงไม้ระแนง
wattled (adj.) ซึ่งสานเป็นไม้ระแนง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There is no way you crawled down that trellis, because i just tried to, and it collapsed on top of me.ไม่มีทางที่เธอจะปีนลงจากไม้ระแนงนั่น เพราะฉันลองทำดูแล้ว และมันก็พังลงมาทับฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระแนง
Back to top