ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระแง้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระแง้*, -ระแง้-

ระแง้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระแง้ (n.) branches of the areca-nut tree See also: branches of a cluster of betel-nuts

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระแง้
Back to top