ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระเบ็ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระเบ็ง*, -ระเบ็ง-

ระเบง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระเบง (v.) beat (as drums) Syn. ตี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระเบ็ง
Back to top