ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระเนระนาด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระเนระนาด*, -ระเนระนาด-

ระเนระนาด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระเนระนาด (adj.) lying superimposed disorderly See also: in disorder Syn. เกลื่อนกลาด, ระเนนระนาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Y'all spared no expense this time, Byron.ระเนระนาดไม่เป็นท่าเลย ไบรอน
Power pole's sparking all over the place!เสาไฟล้มระเนระนาดไปหมดเลย
They are everywhere. I got a book.พวกเค้าระเนระนาดไปทั่ว ชั้นเจอหนังสือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระเนระนาด
Back to top