ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระวิง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระวิง*, -ระวิง-

ระวิง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระวิง (n.) reel See also: spool, spinning wheel Syn. เครื่องปั่นด้าย
English-Thai: HOPE Dictionary
parawing(แพ'ระวิง) n. ร่มชูชีพรูปปีก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dilatoryระวิงเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
filibusterการอภิปรายประวิงเวลา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
impedeระวิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe you should. My phone's been ringing off the hook with job offers.น่าจะพูดนะ ชั้นรับโทรศัพท์จนมือเป็นระวิงแล้ว
Now, we've been working hard, we've been working fast and yet we can't find anything about Formavale.เราทำงานกันเป็นระวิง แต่ดันไม่เจออะไร เกี่ยวกับ"ฟอร์มาเวล"เลย
"Truth is truth to the end of reckoning.""สัตย์จริงก็ คือสัตย์จริง ไม่ประวิง ท่านพิจารณา ไปเยี่ยงใด"
Or prolonging a deception for those we wish to expose.หรือไว้เพื่อประวิงเวลา สิ่งที่เราจะเปิดเผย
Blowing the bridge won't stop the attack, but the longer we can delay it, the more of us will be able to fight.การระเบิดสะพานไม่ได้ช่วยหยุดการโจมตี แค่ประวิงเวลาเท่านั้น เราก็จะมีคนที่สามารถสู้ได้มากขึ้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระวิง
Back to top