ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระวังรักษา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระวังรักษา*, -ระวังรักษา-

ระวังรักษา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระวังรักษา (v.) nourish See also: tend with care Syn. ทำนุบำรุง, ดูแลรักษา Ops. ทำลาย
ระวังรักษา (v.) beware of See also: be careful Syn. รักษา
English-Thai: Nontri Dictionary
care(n) การดูแล,ความระมัดระวัง,การเอาใจใส่,ความกังวล,การระวังรักษา
careful(adj) ระมัดระวัง,ระวังรักษา,ดูแล,เอาใจใส่
carefulness(n) ความระมัดระวัง,การระวังรักษา,การดูแล,ความเอาใจใส่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Set out security to the flanks, front and rear.ตั้งแนวระวังรักษาปีก หน้าและหลัง
Look alive and keep a weather eye.คอยระวังรักษาไว้ แล้วดูให้ดี
Please be careful with this. Please.ช่วยระวังรักษามันด้วยนะครับ ได้โปรด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระวังรักษา
Back to top