ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระวังระไว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระวังระไว*, -ระวังระไว-

ระวังระไว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระวังระไว (v.) take care of See also: be on guard, be on the watch, watch over Syn. ระมัดระวัง
ระวังระไว (v.) patrol Syn. ดูแล, เฝ้าดู, เฝ้า, ตรวจการ
English-Thai: Nontri Dictionary
surveillance(n) ความระวังระไว,ความดูแล,การตรวจตรา
watch(n) การอยู่ยาม,การเฝ้าดู,นาฬิกาพก,การระวังระไว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vigilant-ระวังระไว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, I am gonna put you here nice and steady, buddy.ไม่เป็นไร ฉันจะวางเธอตรงนี้ นิ่มนวลและระวังระไว คู่หู
Now, remember. Look lively, everyone.เอาละจำไว้ ระวังระไว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระวังระไว
Back to top