ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระบุชัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระบุชัด*, -ระบุชัด-

ระบุชัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระบุชัด (v.) indicate See also: reveal, point out, point to, show Syn. ชี้ชัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, these strangulation marks are indicative of a man much larger than Mantlo.รอยการบีบคอ ระบุชัด ว่าเป็นชาย ตัวใหญ่กว่าแมนท์โล
Clearly have me entering Percy's office.ระบุชัดว่าฉันเข้าไปในห้องทำงานของเพอร์ซี่
There's, uh, nothing like stating the obvious, huh?มีเอ่ออะไรเช่นการระบุชัดฮะ?
No, not specifically.ไม่ ไม่ได้ระบุชัดขนาดนั้น
Whether tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing end them ?ไม่ ไม่เอา เรื่องไร้สาระส่วนตัวมาเกี่ยว ฉันคิดว่า ฉันได้ระบุชัดเจนแล้วในการสัมภาษณ์ เอาเงินหนึ่งชิลลิ่งที่ติดผมมาหรือเปล่า
The autopsy report was conclusive.ผลชันสูตรก็ระบุชัดเจน
Dating is prominent in the tattoos and the journalsวันที่ระบุชัดเจนในรอยสัก และในสมุดบันทึก
But, at the risk of stating the obvious, you're insane. Okay?ที่เสี่ยงต่อการระบุชัดเจนว่าคุณบ้า เอาล่ะ?
Call the Attorney General's office.แต่นี่คำสั่งของ รมต.ยุติธรรม ระบุชัดเจนครับ โทรหาสำนักงานรมต.ยุติธรรม
The town charter clearly States "the mayor shall appoint"-- a candidate.กฏบัตรของเมืองระบุชัด "นายกเทศมนตรีควรเสนอ.."
He was most explicit that you, and only you, would read its contents.เค้าระบุชัดเจนว่าให้คุณ และคุณคนเดียวที่มีสิทธิ์อ่อนบันทึก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระบุชัด
Back to top