ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระบอบราชาธิปไตย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระบอบราชาธิปไตย*, -ระบอบราชาธิปไตย-

ระบอบราชาธิปไตย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระบอบราชาธิปไตย (n.) absolute monarchy Ops. ระบอบประชาธิปไตย
English-Thai: Nontri Dictionary
monarchist(n) ผู้นิยมระบอบราชาธิปไตย
monarchy(n) การปกครองระบอบราชาธิปไตย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
constitutional monarchyระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our families thought we'd help restore constitutional monarchy to Georgia.ครอบครัวของพวกเราคิดว่า ถ้าร่วมมือกันเราสามารถกอบกู้ ระบอบราชาธิปไตยให้จอร์เจียได้
The reason I have called you all to dinner is not to talk about the Imperial Family, but to speak about an important matter.เหตุผลที่ฉันเชิญพวกคุณ มาทานอาหารค่ำวันนี้คือ เราจำเป็นต้องหารือกันในเรื่อง พิธีเปิดตัวของระบอบราชาธิปไตย ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น ฉันอยากพูดถึงปัญหาที่ร้ายแรง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระบอบราชาธิปไตย
Back to top