ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระบอบคอมมิวนิสต์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระบอบคอมมิวนิสต์*, -ระบอบคอมมิวนิสต์-

ระบอบคอมมิวนิสต์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระบอบคอมมิวนิสต์ (n.) communism Syn. ลัทธิคอมมิวนิสต์
English-Thai: Nontri Dictionary
soviet(adj) เกี่ยวกับระบอบคอมมิวนิสต์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
west (n.) ประเทศทางทวีปยุโรปและอเมริกาที่ไม่ได้ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ในระหว่างสงครามเย็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Jews, and fellow travelers.แล้วไหนจะพวกยิวแล้วก็\พวกเห็นอกเห็นใจระบอบคอมมิวนิสต์อีกละ
The United States will make no deal with the Soviet Union because the communist drive to impose their political and economic system on others is the primary cause of world tension today.อเมริกาจะไม่ทำข้อตกลงใดๆกับสหภาพโซเวียต... เพราะระบอบคอมมิวนิสต์... ซึ่งต้องการเผยแพร่การปกครอง และระบบเศรษฐกิจให้ประเทศต่างๆ...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระบอบคอมมิวนิสต์
Back to top