ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระบอบคณาธิปไตย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระบอบคณาธิปไตย*, -ระบอบคณาธิปไตย-

ระบอบคณาธิปไตย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระบอบคณาธิปไตย (n.) oligarchy Syn. ระบบคณาธิปไตย
English-Thai: HOPE Dictionary
oligarch(ออล'ละการ์ค) n. ผู้ปกครองคนหนึ่งในระบอบคณาธิปไตย, See also: oligarchy คณาธิปไตย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
oligarch (n.) ผู้ปกครองคนหนึ่งในระบอบคณาธิปไตย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระบอบคณาธิปไตย
Back to top