ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่จีเอสเอ็ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่จีเอสเอ็ม*, -ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่จีเอสเอ็ม-

ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่จีเอสเอ็ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่จีเอสเอ็ม (n.) GSM See also: Global system for Mobile

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่จีเอสเอ็ม
Back to top