ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระบบลำเลียง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระบบลำเลียง*, -ระบบลำเลียง-

ระบบลำเลียง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระบบลำเลียง (n.) vascular system

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระบบลำเลียง
Back to top