ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระบบประชาธิปไตย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระบบประชาธิปไตย*, -ระบบประชาธิปไตย-

ระบบประชาธิปไตย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระบบประชาธิปไตย (n.) democracy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I had such faith in our democratic system, our self-government.ผมมีศรัทธาในระบบประชาธิปไตยของเรา การปกครองตนเองของเรา
As of now, this is no longer a democracy.สำหรับตอนนี้ ไม่มี ระบบประชาธิปไตยแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระบบประชาธิปไตย
Back to top