ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระบบทุนนิยม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระบบทุนนิยม*, -ระบบทุนนิยม-

ระบบทุนนิยม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระบบทุนนิยม (n.) capitalism
English-Thai: HOPE Dictionary
capitalism(แคพ'พิทัลลิสซึม) n. ระบบนายทุน,ระบบทุนนิยม
capitalistic(แคพพิทัลลิส'ทิค) adj. เกี่ยวกับทุนหรือนายทุนหรือระบบทุนนิยม
English-Thai: Nontri Dictionary
capitalism(n) ลัทธินายทุน,ระบบทุนนิยม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mixed Economy ระบบเศรษฐกิจแบบผสม ระบบเศรษฐกิจที่มีทั้งลักษณะของระบบทุนนิยม และระบบสังคมนิยมในระบบเศรษฐกิจผสมทั้งรัฐบาล และเอกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของโลกเสรีปัจจุบันจะมีทั้งกิจการ อุตสาหกรรมที่เป็นของรัฐและเอกชนในสัดส่วนแตกต่างกัน แม้แต่ในสหรัฐอเมริกาที่เป็นประเทศเสรีมากที่สุดก็ยังมีกิจการหลายประเภท ดำเนินการโดยรัฐ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
capitalism (n.) ระบบทุนนิยม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Capitalism today commands the towering heights and has displaced politics and politicians as the new high priests and reigning oligarchs of our system.ระบบทุนนิยมทุกวันนี้นั่งบัญชาการอยู่บนตำแหน่งสูงสุด (ไอรา แจ็คสัน ผอ. ศูนย์ศึกษาธุรกิจและการปกครอง มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด) แทนที่การเมืองและนักการเมือง
Butler was fed up being what he called a gangster for capitalism.บัทเลอร์เอือมระอาเต็มทนกับการเป็น "อันธพาลประจำระบบทุนนิยม"
And I've been able to get my stuff out there because I'm driving my truck through this incredible flaw in capitalism the greed flaw.เพราะผมเจาะมาตามช่องโหว่ ที่เป็นความผิดพลาดอย่างเหลือเชื่อของระบบทุนนิยม ความผิดพลาดที่เกิดจากความโลภ
Heh. And this guy hates capitalism?และหมอนี่เกลียดระบบทุนนิยม
Painters loathe capitalism but they love the rewards.พวกนักวาดรังเกียจระบบทุนนิยม แต่พวกเขารักรางวัล
This is like the end of capitalism.นี้เป็นเหมือนจุดสิ้นสุดของ ระบบทุนนิยม
This country has long equated democracy with capitalism, capitalism with God.ประเทศนี้ได้บรรจุยาว ประชาธิปไตยกับระบบทุนนิยม ทุนนิยมกับพระเจ้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระบบทุนนิยม
Back to top