ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระบบดิจิตอล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระบบดิจิตอล*, -ระบบดิจิตอล-

ระบบดิจิตอล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระบบดิจิตอล (n.) digital
English-Thai: HOPE Dictionary
integrated services digitโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอลใช้ตัวย่อว่า ISDN (อ่านว่า ไอเอสดีเอ็น) สายโทรศัพท์ ISDN ก็คือสายที่สามารถใช้ส่งข้อมูล ส่งคลื่นโทรทัศน์ และส่งคลื่นเสียง ได้ในสายเดียวกัน (ถ้าใช้สายชนิดนี้ คอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องใช้โมเด็ม)
isdn(ไอเอสดีเอ็น) ย่อมาจากคำว่า integrated services digital network (แปลว่า โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล) สายโทรศัพท์ ISDN ก็คือสายที่สามารถใช้ส่งข้อมูล ส่งคลื่นโทรทัศน์ และส่งคลื่นเสียง ได้ในสายเดียวกัน (ถ้าใช้สายชนิดนี้ คอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องใช้โมเด็ม)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Digital cable brings you... ... Columbia Broadcasting System...วิทยุผ่านดาวเที่ยม นำเสนอสู่ระบบดิจิตอล ขอยินดีต้อนรับเข้าสูรายการครับ...
Yeah,and all the applications were submitted digitallyใช่ และการสมัครทั้งหมด ต้องทำส่งทางระบบดิจิตอล
Logan: we digitized all our archives last year.เราปรับเป็นระบบดิจิตอล หมดแล้วในปลายปีก่อน
Right, listen, we use Airwave, right? Secure, digital.ใช่ ฟังนะ เราใช้มันสื่อสารกัน ถูกไหม ปลอดภัย ระบบดิจิตอล
Nothing, sir. The Mark 5's digital's fried.ไม่ได้ครับ ระบบดิจิตอลของมารค์ 5 พัง
It'll take me two hours to reroute the auxiliary. All the Jaegers, they're digital!ผมต้องใช้เวลา 2 ชั่วโมง เพื่อตั้งระบบใหม่ เยเกอร์ทุกตัวใช้ระบบดิจิตอล
Which also means that the people holding Padma might be digitally walled off by the one person on this planet who might be better at this than I am.ซึ่งหมายความว่าคนที่เอาตัวพัดม่าไป อาจถูกปิดกั้นด้วยระบบดิจิตอล โดยบุคคลหนึ่งบนโลกนี้
I'm guessing the digital module's been bypassed... and you're prepping for full analog retrofit.คุณกำลังจะแปลงจากระบบดิจิตอล เป็นอนาล็อค

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระบบดิจิตอล
Back to top