ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระทดระทวย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระทดระทวย*, -ระทดระทวย-

ระทดระทวย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระทดระทวย (v.) be in sorrow See also: sadden, be sorrow-stricken, be sad, be oppressed, mourn
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's never failed me before. She'll turn him into jelly!หล่อนไม่เคยทำฉันผิดหวัง หล่อนจะทำให้มันระทดระทวย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระทดระทวย
Back to top